Show_thumb_mv5botkwmjhimjmtm2u0yi00ndcyltg1nwetowywzwzhntixnjuzxkeyxkfqcgdeqxvyotuzodqxmtm_._v1_sy1000_cr0_0_671_1000_al_

SOJALIZM

(SOYALISM)

reż. Stefano Liberti, Enrico Parenti | Włochy, 2018 | 65 min.

PL

W jaki sposób rosnący popyt na mięso w prze­lu­d­ni­o­ny­ch Chi­na­ch wpływa na lasy de­sz­czo­we w Ama­zo­ni­i? Dla­cz­ego i po co bra­zy­li­j­scy fa­r­me­rzy są wabi­e­ni na farmy soi w Mo­za­m­bi­ku? Film przed­sta­wia łańcuch pro­du­k­cji wi­e­przo­wi­ny na świ­a­tową skalę. Do­wi­a­du­je­my się, że w świ­e­cie bo­ry­kającym się ze sku­t­ka­mi zmian kli­ma­tu i prze­lu­d­ni­e­ni­em kon­tro­la pro­du­k­cji żywności staje się coraz większym i opłaca­l­nym bi­zne­sem pro­wa­dzo­nym przez za­le­d­wie ga­r­stkę gi­ga­n­tycz­ny­ch ko­r­po­ra­cji.

Uka­zując pro­ces prze­mysłowej pro­du­k­cji wi­e­przo­wi­ny, począwszy od Chin po Bra­zy­lię, Stany Zje­d­no­czo­ne i Mo­za­m­bik, film uświ­a­da­mia, jak ogro­m­na ko­n­ce­n­tra­cja władzy zna­j­du­je się w rękach za­cho­d­ni­ch i chińskich firm, które po­tra­fią dziś ste­ro­wać świ­a­tową ko­n­su­m­pcją. Sy­stem ma­so­wej pro­du­k­cji wi­e­przo­wi­ny po­wstał po ko­ni­ec lat 70. ubiegłego wieku w Sta­na­ch Zje­d­no­czo­ny­ch, a następnie ro­z­sze­rzo­ny został na cały świat, szcz­ególnie w gęsto za­lu­d­ni­o­ny­ch kra­ja­ch. Spo­wo­do­wał nie tylko wy­pa­r­cie setek małych przed­siębiorców w tej branży, ale prze­de wszy­st­kim na tr­wa­le zmie­nił cha­ra­k­ter ho­do­w­li zwi­erząt, pro­du­k­cji żywności i ota­czający nas kra­jo­braz.

Ob­se­r­wu­je­my, jakie zmi­a­ny wywołują w bra­zy­li­j­ski­ch la­sa­ch de­sz­czo­wy­ch ogro­m­ne pla­n­ta­cje soi wy­ko­rzy­sty­wa­nej jako pasza dla świń. Wi­dzi­my, jak działają su­pe­r­te­r­micz­ne rzeźnie w Chi­na­ch, gdzie w ciągu go­dzi­ny rzeźnik może zabić 600 świń. Film uświ­a­da­mia, w jaki sposób eks­pa­n­sja ma­so­wej pro­du­k­cji wi­e­przo­wi­ny zagraża równo­wa­dze społecz­nej i śro­do­wi­sko­wej Ziemi. Uja­w­nia też ka­ta­stro­fa­l­ne ko­n­se­kwe­n­cje dla ludzi i śro­do­wi­ska, jakie wiążą się ze stale rosnącą in­du­stri­a­li­zacją prze­mysłu spożyw­cz­ego.

W repertuarze

Data SALA NR 1 SALA NR 2 SALA NR 3 Taras letni

Zwiastun

Buy_ticket
Przycisk_muza