Oglądaj filmy w Kinie Muza na Mojeekino_logo

Deklaracja dostępności Estrady Poznańskiej


Estrada Poznańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Estrady Poznańskiej.

Data publikacji strony internetowej: 1990-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-18

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-02-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Mikołajczak.
E-mail: m.mikolajkczak@estrada.poznan.pl
Telefon: +48 61 852 88 33

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Estrady Poznańskiej

Adres: Estrada Poznańska
ul. Masztalarska 8
61-767 Poznań

E-mail: sekretariat@estrada.poznan.pl

Telefon: +48 61 852 88 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Scena na piętrze oraz Galeria Oko/Ucho, a także garderoba dla artystów dostępne są z poziomu 1 piętra budynku bez możliwości skorzystania z windy lub podjazdu dla wózków. Na widowni brak wyznaczonego miejsca dla widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich. W obrębie obiektu brak oznaczeń alfabetem Braille oraz udogodnień dla osób niedosłyszących.

Biura zlokalizowane na 1, 2 i 3 piętrze kamienicy, dostępne są z klatki schodowej. Wejście do budynku od strony ulicy jest utrudnione z powodu wysokiego progu. W budynku brak windy lub ramp podjazdowych. Obiekt nie posiada toalet dostosowanych dla osób poruszających się na wózkach.

W obrębie obiektu miejscem w pełni dostępnym dla osób poruszających się na wózkach jest wewnętrzny dziedziniec, na który prowadzi przejście poprzez szeroką bramę. Cały teren dziedzińca pokrywa płaska i utwardzona nawierzchnia. W sąsiedztwie budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W obrębie obiektu można się poruszać w towarzystwie psa asystującego.

Aplikacje mobilne

Estrada Poznańska udostępnia następujące aplikacje mobilne:
Instagram
Spotify
YouTube
Facebook

Buy_ticket
Przycisk_muza